Movie Tickets and Showtimes

SUZUME

Suzume
(PG) 2 hr, 2 min.

Animation, Action, Adventure (2022)

Director: Makoto Shinkai

Writer: Makoto Shinkai

Stars: Nanoka Hara, Hokuto Matsumura, Eri Fukatsu

Original title: Suzume no tojimari

MOVIE THEATERS NEAR ME ⇨