Movie Tickets and Showtimes

DRAGON BALL SUPER: SUPER HERO

Dragon Ball Super: Super Hero
(PG-13) 1 hr, 40 min.

Animation, Action, Adventure (2022)

Director: Tetsuro Kodama

Writer: Akira Toriyama (script)

Stars: Masako Nozawa (voice), Toshio Furukawa (voice), Yuko Minaguchi (voice)

Original title: Doragon boru supa supa hiro

MOVIE THEATERS NEAR ME ⇨